Användaravtal

Den engelska versionen av detta USLA är den auktoritativa versionen.
iDoc24 Terms of Service

A. Villkoren

 1. Allmänt; Accepterande av villkoren

Välkommen till iDoc24 (”Tjänsten”), den webb- och applikationsbaserade tjänsten som ägs och drivs av iDoc24 Inc. (”iDoc24”). Användarvillkoren avser tjänsten som tillhandahålls via hemsidorna och mobilapplikationerna iDoc24 (iDoc24.com), First Derm och STD Triage (STDtriage.com) (kollektivt benämnda som ”Tjänsten”).

Tjänsten tillåter Kunden att privat ladda upp bilder på hudåkommor och tillåter Yrkesmän att privat lägga upp information om hudåkommor som svar på Kundernas uppladdningar. En yrkesmans inlägg som svar på en enskild Kunds uppladdning görs tillgänglig för Kunden efter betalning av angiven avgift för Tjänsten – en unik alfanumerisk kod för att låsa upp Yrkesmannens inlägg lämnas till Kunden efter att Kunden betalat iDoc24 via iTunes, PayPal eller Google Wallet. (Kund och Yrkesman definieras nedan.) Kundernas uppladdade bilder mottas och lagras som anonyma bilder; de associeras inte med någon identifierbar information rörande Kunderna.

Genom att på något sätt använda Tjänsten, samtycker du till att handla i enlighet med och bindas av detta Avtal och Integritetspolicyn, såsom tillämpligt (kollektivt benämnda ”Relaterade Avtal”) och alla regler, policys och friskrivningar som läggs upp på Tjänsten eller om vilka du meddelas (kollektivt ”Villkoren”). Om du inte samtycker till Villkoren, eller om du är under tretton (13) år, ska du inte använda Tjänsten. Var vänlig granska samtliga Villkor noggrant innan du använder Tjänsten.

TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLER INTE HÄLSOVÅRSTJÄNSTER ELLER FUNGERAR SOM ETT KOMMUNIKATIONSMEDEL FÖR HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER. OM DU BEFINNER DIG I ETT MEDICINSK NÖDLÄGE, RING 112 ELLER DITT LOKALA NÖDNUMMER. OM DU BEHÖVER ICKE-AKUT MEDICINSK HJÄLP, TA KONTAKT MED DIN SEDVANLIGA VÅRDGIVARE.

Genom att använda Tjänsten, (i) samtycker du att bindas av Villkoren och (ii) bekräftar att du är äldre än tretton (13) år och kapabel att ingå rättsligt bindande kontrakt.

Vänligen observera att dessa Villkor stadgar att om du och iDoc24 är oförmögna att lösa tvister som uppstår mellan dig och iDoc24, kommer tvisten att lösas i enlighet med ett särskilt angivet tvistelösningsförfarande som kan involvera skiljedomstol. Skiljedomen är bindande och är mindre formell än en stämning vid domstol samt är föremål för begränsad granskning av domstolsväsendet. Skiljemän kan tillerkänna samma skadestånd och lättnader som en domstol kan utdöma. Du och iDoc24 samtycker även till att inga anspråk och tvister kan föras som grupptalanförfarande. Var vänlig och noggrant granska Tvistlösningsavsnittet nedan och besök http://www.adr.org för med information om skiljedomar.

 1. Definitioner

I Villkoren, avser ”Användaren”, ”du” och ”din” den fysiska eller juridiska person som använder Tjänsten (Yrkesmannens Kund). ”iDoc24”, ”vi”, ”oss” och ”vår” avser iDoc24. ”Kund” avser personen som laddar upp en bild på Tjänsten. ”Yrkesman” avser den person som bistår med information avseende hudåkommor som visas på bilden som laddas upp på Tjänsten ”dvs. en läkare).

 1. Elektronisk kommunikation och rätten att ändra Villkoren

När du använder Tjänsten, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker till att motta kommunikation från oss elektroniskt. Vi kommunicerar med dig genom att ladda upp meddelanden på denna Tjänst eller genom andra elektroniska tillvägagångssätt. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, offentliggöranden och annan kommunikation som vi förser dig med elektroniskt, uppfyller samtliga legala krav såsom om sådan kommunikation hade skett skriftligen.

iDoc24 kan ändra Villkoren när som helst genom att offentliggöra dem på Tjänsten. Ändringar träder automatiskt ikraft i samband med offentliggörandet. Ditt fortsatta bruk av Tjänsten ger uttryck för din accept till ändringarna. Om du inte samtycker till ändringarna, är din enda tillgängliga åtgärd att upphöra användandet av Tjänsten. Den senaste versionen av Villkoren offentliggörs på Tjänsten, och du ska alltid granska dem innan du använder Tjänsten.

B. Tjänsten

 1. iDoc24 är en mötesplats; Innehåll från tredje part

Tjänsten är en mötesplats för informativa och utbildande ändamål för att låta Kunder ladda upp bilder på hudåkommor, söka information samt för Yrkesmän att svara på dem privat med inlägg som innehåller information. Användare av Tjänsten, inte iDoc24, skapar innehållet i Inlägg (definierat nedan). Yrkesmännen beslutar sig för vilka frågor som besvaras; Yrkesmännen är inte anslutna till eller ombud för iDoc24, utan är oberoende tjänsteleverantörer som använder Tjänsten för att sälja information till Kunder och är, liksom Kunderna, enbart Användare av Tjänsten.

iDoc24 tar inte del i konversationerna mellan Kunder och Yrkesmän och hänvisar inte Kunder till eller godkänner eller rekommenderar särskilda Yrkesmän. Du förstår och bekräftar att iDoc24 inte kan och inte kommer redigera, ändra, filtrera, sålla, övervaka, godkänna eller garantera Inläggens innehåll. iDoc24 hålls inte ansvarigt för Yrkesmännens handlingar eller försummelser, Inläggens innehåll, Yrkesmännens förmåga att besvara frågor eller Kundens möjlighet att betala för svaren. Vi kan inte garantera att Kunden eller Yrkesmannen kommer att fullgöra transaktionen. Oaktat det föregående, förbehåller sig iDoc24 rättigheten, men inte skyldigheten, att vägra att posta eller avlägsna innehåll och/eller häva en Användares åtkomst till Tjänsten.

AKUTA FRÅGOR OCH KRISSITUATIONER ska omedelbart via telefon eller personligen adresseras till kvalificerade yrkesmän (t.ex. i Sverige, ring 112). Tjänsten är inte rätt forum för att hantera sådana situationer.

 1. Inlägg är inte privata eller konfidentiella; Anonymitet

Tjänsten är en internetbaserad informationstjänst och används inte för tillhandahållande av professionell sjukvårdsrådgivning. Kommunikation mellan Användare är endast så privat eller konfidentiell som icke-krypterad kommunikation på internet kan vara, vilket innebär att de kan uppfångas och läsas av tredje part och är inte skyddad av tystnadsplikt mellan läkare och patient. iDoc24 lagrar handlingar om Kunders betalningar separerat från anonyma Inlägg från Kunder avseende hudåkommor, och endast så länge som krävs för att generera en Kundkod som låter Kunden låsa upp Yrkesmannens Inlägg. Betalningar handläggs av betaltjänst tillhandahållen av tredje part som åtar sig att vara PCI-efterlevande (dvs. efterleva branschens standarder för dataskydd och säkerhet). iDoc24 följer skäliga datalagringsåtgärder, men garanterar inte eller gör någon utfästelse avseende integriteten eller säkerheten för någon information som insamlas eller lagras.

 1. Verifiering; Ingen tillit till termen ”Yrkesman”

Varje Yrkesman på Tjänsten har verifierats av iDoc24 eller dess leverantörer som kvalificerad att svara på frågor som laddas upp på Tjänsten. iDoc24 utför granskningar av varje Yrkesmans svar på frågor som ställs av Kunder på slumpmässig basis, men åtar sig inte att göra så på löpande basis och åtar sig inget ansvar för innehållet i sådana svar. Även om iDoc24 eftersträvar att endast anta högkvalitativa Yrkesmän till Tjänsten, är användningen av termen ”Yrkesman” av iDoc24 och på tjänsten endast avsedd att beskriva Användare som svarar på frågor via Tjänsten och garanterar inte någon särskild grad av expertis hos Yrkesmannen. iDoc24 kan inte utfästa och utfäster inte någon garanti eller framställning avseende enskilda Yrkesmäns kvalifikationer eller någon information som de kan leverera via Tjänsten. Alla Användare vidkänner att iDoc24 inte kommer att hållas ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av tillit till någon information eller något innehåll i Inläggen.

 1. Information ej råd; Inget klient-yrkesman-förhållande

INFORMATION SOM LEVERERAS AV YRKESMÄN VIA TJÄNSTEN UTGÖR INTE MEDICINSK RÅDGIVNING. INGET LÄKARE-PATIENT-FÖRHÅLLANDE UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN.

Svar från Yrkesmän på Tjänsten levereras av Yrkesmän och ska av Kunden endast användas som allmän information, inte som ett alternativ till personlig undersökning eller särskild yrkesmässig medicinsk rådgivning. Yrkesmän utger endast allmän information om hudåkommor och utger inte medicinska råd eller föreslår en specifik kur eller tillvägagångssätt för en Kund; genom att svara på frågor, ingår inte Yrkesmännen någon form av läkare-patient-förhållande med Kunder på Tjänsten. De lagar, regler, övrig myndighetsutövning, standarder, branschpraxis och procedurer som är tillämpliga för din särskilda fråga kan skilja beroende på din plats. Yrkesmän i vissa kategorier kan vara licensierade, certifierade, utbildade, anställda eller har erfarenhet av endast vissa jurisdiktioner. Professionell medicinsk rådgivning kan kräva information som typiskt sett upptäcks genom personliga undersökningar eller besök.

Kommunikation på denna Tjänst är inte konfidentiell och ska inte betraktas som priviligierad. Kommunikation på denna Tjänst är begränsad, såsom beskrivits ovan, innefattar inte personliga undersökningar eller besök samt innefattar inte sådant skydd och sådana procedurer som förknippas med personliga undersökningar och besök.

C. Användning av Tjänsten

Begränsade aktiviteter. Du samtycker till att något innehåll som du lämnar på Tjänsten och din användning av Tjänsten inte: (a) är bedräglig, icke-sanningsenlig eller missvisande; (b) inskränker tredje parts äganderätt eller publiceringsrättigheter eller integritet (iDoc24 har nedstängningsprocedurer för obehörig användning av upphovsrättsskyddat material); (c) är olaglig eller strider mot gällande lag, stadga, förordning, regel eller etiska kod; (d) konkurrerar med iDoc24 eller Tjänsten; (e) är ärekränkande, smädlig, olagligt hotfull eller olagligt kränkande; (f) innehåller något virus, trojansk häst eller annan datorkod som kan skada, menligt interferera med, i hemlighet avlyssna eller expropriera något system, data eller personlig information; (g) vålla ansvarsskyldighet för oss eller orsaka oss förlust (helt eller delvis) av tjänsterna för våra ISP:er eller andra leverantörer; eller (h) direkt eller indirekt länkar till eller innehåller beskrivning av varor eller tjänster som (I) är förbjudna enligt Villkoren; eller (II) du inte har rätt att länka till eller innefatta. Du får inte fullborda någon transaktion som initierades genom användning av vår Tjänst som, genom att erlägga oss en avgift, kan vålla vårt brott mot någon tillämplig lag, stadga, förordning eller regel. Därutöver, får du inte återförsälja eller för kommersiella ändamål nyttja vårt system eller innehållet på Tjänsten utan iDoc24:s föregående skriftliga medgivande. Vi samlar inte medvetet personlig information om barn under tretton (13) år och om vi blir medvetna om att ett barn under tretton (13) år har lämnat personlig information till oss, avlägsnar vi skyndsamt det från våra system.

Du är förbjuden att värva Användare av denna Tjänst, inklusive Yrkesmän, för något ändamål (inklusive att inbjuda andra Användare till att kontakta dig utanför Tjänsten eller inbjuda Användare till att delta i en webbtjänst som konkurrerar med iDoc24 eller Tjänsten eller tar betalt för att motta svar eller att kommunicera med påstådda experter eller yrkesmän).

Avstängning eller avslutande av Tjänsten. iDoc24 förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, av vilken anledning som helst eller utan anledning, förvägra vem som helst att använda tjänsten, att ändra eller avbryta någon del eller hela Tjänsten samt att begränsa, avstänga och avsluta Användares konton.

 1. Avgifter

Efter att Kunden laddat upp en bild av en hudåkomma till Tjänsten, visas bilden för en Yrkesman och Yrkesmannen laddar upp information om bilden, kommer iDoc24 meddela Kunden. Om kunden sedan erlägger den då gällande avgiften via iTunes, PayPal eller Google Wallet, i enlighet med iDoc24:s instruktioner, kommer iDoc24 förse Kunden med en åtta tecken lång nyckel som kan användas för att låsa upp Yrkesmannens informativa rapport. iDoc24 garanterar inte att du kommer att få ett svar från en Yrkesman, eller att du kommer att tillfredsställas av kommunikationen med en Yrkesman.

 1. Mottagande av specialerbjudanden och annan kommunikation

iDoc24 förbehåller sig sätten att inleda speciell incitamentsprissättning, -medlemskap och andra program.

D. Juridiska utfästelser

 1. Friskrivning

Användare ansvarar för sina handlingar och försummelser och innehålls som läggs upp på Tjänsten. Eftersom iDoc24-Tjänsten är en mötesplats, i händelse av tvist uppkommer mellan dig och en eller flera Användare, friskriver du iDoc24 (och våra moderbolag, dotterbolag, chefer, ledande befattningshavare, aktieägare, anställda, agenter, samarbetspartners, konsulter, efterträdare och företrädare) från alla anspråk, krav och ersättningar (faktiska och följaktiga) av alla slag, kända och okända, anade och oanade, avslöjade och hemliga, som uppstår från eller på något vis kan härledas från sådana tvister. Om du har hemvist i Kalifornien, avstår du ifrån California Civil Code §1542, i vilken det stadgas: ”A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.”

 1. Äganderätt till innehåll

Du bekräftar att iDoc24 och dess licensgivare och leverantörer äger rättigheterna till iDoc24-Tjänsten och innehållet som visas på Tjänsten, utöver Inlägg. Du får inte ändra, dekonstruera, dekompilera, nedmontera eller försöka härleda källkoden för iDoc24:s webbtjänst, eller assistera någon annan fysisk eller juridisk person att göra det. Du bekräftar att allt innehåll, inklusive, men inte begränsat till, text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, video, grafik och annat material som återfinns i listningar, sponsorannonseringar eller -e-postutskick, kommersiellt skapad information som visas för dig genom Tjänsten, av iDoc24, Användare eller annan innehållsleverantör, är skyddat av upphovsrättsskydd, varumärkesskydd, patent eller annan äganderätt och lag. Du får inte på något sätt ändra, kopiera, återge, återpublicera, ladda upp, posta, överföra eller sprida innehåll som görs tillgänglig via Tjänsten, inklusive kod och mjukvara för kommersiella ändamål. För medgivande att använda tredje parts material som visas på Tjänsten, ber vi dig kontakta upphovsmannen. Du förvärvar inte äganderätten till något innehåll, dokument eller annat material som visas via Tjänsten. Uppladdningen av information eller material på Tjänsten innebär inte ett avstående från rätten till sådan information eller material.

Du medger iDoc24 en icke-exklusiv, oåterkallelig, beständig, global, royaltyfri, sublicensierbar (i flera nivåer) licens att använda, reproducera, visa, redigera, kopiera, ändra, överföra, offentligt framföra, extrahera och skapa härledda alster ifrån, innehåll som du inkluderar i dina inlägg, i alla kända och ännu okända medier. Denna licensierade rätt kan utövas för att leverera Tjänsten och för andra ändamål.

 1. Inget godkännande av icke-iDoc24-entitet; Inget förhållande med Användare

iDoc24 kan eftersträva att erbjuda sin Användare produkter eller tjänster från entiteter som inte är kopplade till iDoc24. Placering av information, logotyper, länkar eller namn på sådana entiteter på Tjänsten utgör inte ett godkännande av eller garanti för dessa entiteter, deras produkter eller tjänster. Du åtar dig fullt ansvar för ett beslut att besöka eller vara kund hos någon sådan entitet och hålla iDoc24 fri från ansvar som kan härledas från sådan åtgärd. Du bekräftar därutöver att inget förhållande (så som partnerskap, agentförhållande, joint venture-förhållande eller anställningsförhållande) råder mellan dig och iDoc24 eller mellan någon Användare (inklusive Kunder och Yrkesmän) och iDoc24 genom att ingå detta Avtal (eller något av de Relaterade Avtalen) eller genom ditt nyttjande av Tjänsten. DET ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR ATT VÄRDERA EXAKTHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN OCH ANVÄNDBARHETEN AV ALLA ÅSIKTER, SVAR ELLER ANNAT INNEHÅLL SOM TILLGÄNGLIGGÖRS VIA TJÄNSTEN, FRÅN TREDJE PART ELLER SOM ERHÅLLS FRÅN EN LÄNKAD TJÄNST. VAR VÄNLIG SÖK PROFESSIONELLA RÅD, NÄR SÅ KRÄVS, AVSEENDE VÄRDERINGEN AV VARJE SPECIFIK ÅSIKT, SVAR, PRODUKT, TJÄNST ELLER ANNAT INNEHÅLL

 1. Uteslutning av garantier

IDOC24-TJÄNSTER OCH RELATERAD DOKUMENTATION LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER AV SÄLJBARHET OCH ÄNDAMÅLSENLIGHET. INGEN INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, MOTTAGEN AV DIG FRÅN OSS GENOM DENNA TJÄNST SKA SES SOM EN GARANTI ELLER UTFÄSTELSE OM DET INTE SÄRSKILT NÄMNTS I DESSA VILLKOR. IDOC24 UTFÄSTER ELLER GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN LEVERERAS OAVBRUTET ELLER FELFRITT, ATT DEFEKTER SKA KORRIGERAS ELLER ATT DENNA TJÄNST, ELLER DEN SERVER SOM TILLGÄNGLIGGÖR DEN, ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. IDOC24 GARANTERAR ELLER UTFÄSTER INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN AV MATERIAL SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA TJÄNSTEN, FRÅN TREDJE PART ELLER EN LÄNKAD TJÄNST ÄR KORREKT, EXAKT, TIDSENLIG, TILLFÖRLITLIG ELLER MOTSVARANDE. VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ OVANSTÅENDE UTESLUTNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT OCH JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN IDOC24 HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADA ELLER FÖRLUST SOM ORSAKAS AV EN ANVÄNDARES FÖRTROENDE TILL INFORMATION SOM MOTTAS GENOM TJÄNSTEN, FRÅN TREDJE PART (SÅSOM YRKESMÄN ELLER ÖVRIGA) ELLER FRÅN EN LÄNKAD TJÄNST, ELLER ANVÄNDARENS FÖRTROENDE TILL NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MOTTAS FRÅN TREDJE PART ELLER LÄNKAD TJÄNST. ANVÄNDNINGEN AV DENNA TJÄNST ÄR PÅ ANVÄNDARENS ENSKILDA ANSVAR.

INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, MOTTAGEN AV DIG FRÅN IDOC24 ELLER GENOM ELLER FRÅN IDOC24:S TJÄNST SKA UTGÖRA EN GARANTI.

 1. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA IDOC24, DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, CHEFER, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, AGENTER, SAMARBETSPARTNERS, KONSULTER, EFTERTRÄDARE OCH FÖRETRÄDARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON INDIREKT, SÄRSKILD, KONSEKVENSIELL, BESTRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV AFFÄRER, INTÄKT, DATA, ANVÄNDNING, OMSÄTTNING ELLER ANNAN EKONOMISK GAGN), SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL VÅR TJÄNST, VÅRA TJÄNSTER ELLER VILLKOREN SOM BASERAS PÅ NÅGON TEORI, ÄVEN OM RÅD GES AVSEENDE MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN ERSÄTTNING. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN SOM STADGAS OVAN ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE ELEMENT I AVTALSFÖRHÅLLANDET MELLAN OSS OCH DIG. DENNA TJÄNST OCH INFORMATIONEN SKULLE INTE HA LEVERERATS UTAN SÅDAN BEGRÄNSNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VÅRT ANSVAR, OCH ANSVARET AV VÅRA MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, CHEFER, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH LEVERANTÖRER, TILL DIG ELLER NÅGON TREDJE PART I NÅGOT FÖRHÅLLANDE ÖVERSTIGA DET STÖRRE AV (A) MÄNGDEN AVGIFTER DU ERLÄGGER TILL IDOC24 UNDER DE NÄRMST FÖREGÅENDE 12 MÅNADERNA FÖRE HANDLINGEN SOM GETT UPPHOV TILL ERSÄTTNINGSANSVARET, ELLER (B) US$100. VISSA STATER ELLER ANDRA JURISDIKTIONER TILLÅTER INGEN FRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING AV INDIREKTA ELLER KONSEKVENSIELLA SKADESTÅND, SÅ OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Du och iDoc24 samtycker till att någon talan som uppkommer från eller i anslutning till denna tjänst måste inledas inom sex (6) månader efter det att handlingens orsak inträffat (förutom för handlings orsak som uppkommer från Användarens ansvarsområden i avsnittet om skadeersättning nedan); annars, anses sådan talan vara preskriberad.

 1. Skadeersättning

Du samtycker till att hålla iDoc24, dess moderbolag, dotterbolag, chefer, ledande befattningshavare, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, agenter, samarbetspartners, konsulter, efterträdare och företrädare fria från ansvar för och mot alla förluster, kostnader, skador och utgifter, inklusive rimlig kostnad för rättsligt ombud, som uppkommer efter krav från tredje man som på något vis orsakas av eller uppkommer till följd av din användning av Tjänsten.

 1. Avtal; Utnämning; Övrigt

Villkoren utgör den fullständiga och enda utsagan av Avtalet mellan dig och oss. Det ersätter samtliga föregående eller samtida avtal, muntliga eller skriftliga, och all annan kommunikation, utfästelser, garantier och förståelser som knyter an till Villkorens ämnesområde. Om konflikt råder mellan en muntlig eller skriftlig utfästelse från någon anställd på eller konsult till iDoc24 och Villkoren (annat än ändringar av Villkoren som utfärdats i skrift av VD eller befullmäktigad ställföreträdare för iDoc24), äger Villkoren företräde.

Om någon bestämmelse i Villkoren av behörig domstol anses vara i strid mot gällande rätt, ska sådan bestämmelse tolkas, så nära som möjligt, att återge parternas intentioner samt ska övriga bestämmelser förbli i kraft. iDoc24:s underlåtenhet att fullfölja eller tillse efterlevnaden av något av Villkoren ska inte anses utgöra ett avstående från iDoc24:s rätt att fullfölja eller tillse efterlevnaden av Villkoren i samma eller annan instans. Rubriker i detta och Relaterade Avtal är endast avsedda som referens och är inte ämnade att begränsa eller annars inverka på Villkorens syfte.

Du samtycker till att iDoc24 får tilldela Villkoren till valfri annan entitet, med eller utan meddelande härom till dig. Du får inte tilldela Villkoren till annan part oavsett skäl. iDoc24 ska inte anses ha avstått ifrån någon av dess rättigheter eller remedier såvida ett sådant avstående inte är i skriftligt och undertecknat av en ledande befattningshavare på iDoc24. Ingen försening eller underlåtenhet på iDoc24:s sida avseende fullföljandet av rättigheter eller remedier ska anses utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller remedier eller några andra rättigheter eller remedier vid framtida tillfällen. Avsnittsrubrikerna i Villkoren är endast för parternas bekvämlighet och har inte en juridisk eller avtalsrättslig betydelse.

Datum för ändring:     14 december 2013 (Generell översyn och uppdatering)

                                       15 september 2016

ÖPPETIDER

Vårt stöd är tillgängligt:

Måndag-fredag​​:9:00 - 17:00 PST
Helgen: Stängt

Support är Online

Våra Kontor

 • Berkeley, USA

  SkyDeck, 2150 Shattuck

Office Location

Intresserad eller Frågor?